Есе – цели и задачи

Автор:

1. Какви са целите и задачите, които се постигат с писането на есе?

Целта е да се стимулира самостоятелно, критично и творческо мислене.
Чрез писането на есе най-често се стремим да си изясним някакъв житейски, културен, хуманитарен или научен проблем. Проблемът може да бъде повдигнат от реалната житейска практика, от обществения живот, от някакъв конкретен текст и пр. Изясняването може да има две различни посоки:
– да си изясним проблема за себе си;
– да го изясним на другите.
В тези два случая ще трябва да изграждаме различни стратегии. В първия водеща ще бъде задачата да навлезем в същината на проблема, в неговите причини, следствия, проявления и пр.; да намерим аргументи и доказателства за обосноваване на откритите закономерности и т.н.
Във втория случай водеща ще бъде стратегията за убеждаване на събеседника в правотата на нашето твърдение. Тук трябва да внимаваме как точно формулираме своята теза (твърдението, което искаме да докажем), какви аргументи намираме, за да обосновем твърдението, какви доказателства привеждаме за всеки аргумент, доколко въздействащи са параметрите, с които илюстрираме доказателствата, доколко ясна и последователна е логиката на доказателствата, за да бъдем добре разбрани и в същото време убедителни и т.н.

В училище обикновено водеща за всеки писмен текст е друга една задача – да покажем на учителя своите възможности и да бъдем заслужено оценени. Това е съвсем разбираема цел. Но в нормалния случай тя ще бъде постигната безпроблемно, ако покажем умение при изготвянето на есе да построим своя текст правилно и да разгърнем убедително аргументацията си, а не да се стремим да постигаме някакви специални ефекти – в повечето случаи те няма да подобрят работата ни, а твърде възможно е и да я развалят.

Rate this post


Comments are closed.