Идеи за млади земеделски производители

Автор:

Приоритетни програми, предвиждащи финансиране на земеделските предприемачи (без процедурите, отнасящи се до компенсаторните годишни плащания) и юридическите лица по търговския закон за които Приорити ООД предлага своите услуги са „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Програма за развитие на селските райони“. Консултантския екип на компанията познава процеса на подготовка, одобрение и управление на финансиране по оперативни програми на структурните европейски фондове, и може да ви подкрепи, ако решите да започнете нов бизнес или да разширите вече развития от вас.

По мярка 112 „Млад фермер“ има голям интерес, а сходна на нея е подмярка 6.1, планираща насърчаване на млади земеделски предприемачи. Тази подкрепа ще бъде насочена към хора до 40г. и като такива се припознават стопански производители, които за пръв път ще стопанисват ферма от позиция на управители. Най-много парични средства се предвижда да бъдат усвоени в секторите за селскостопански животни, отглеждане на плодове и зеленчуци, и биологично произвеждане на продукти и храни.

За отговарящите на критерия допустимост бенефициенти, ще бъдат изискани субсидии за закупуване на животни, насаждения, земя, машини, оборудване, съоръжения, строителни материали, транспортни средства и други.

Предвижда се най-много пари да бъдат усвоени в градовете София, Благоевград, Перник, Варна, Силистра, Смолян, Габрово, Ловеч и Кърджали.

По идея на Министерството на земеделието и храните, срокът за подаване на кандидатстващите проекти е увеличен от 14 на 17 месеца. Намален от 4.5 на 3.0 единици е размера на икономическото стопанство към датата на експертизата след приключване на проекта. Максималната отпусната стойност се планира да бъде в размер на 25 000 евро на проект.

В първия период финансирането може да достигне половината от оптималния размер след одобряване на цялостния стратегически план, под формата на професионално изработен проект, който трябва да отговаря на много изисквания за допустимост. Във втория период, останалите 12 500 евро ще се траншират, ако лоялно са изпълнени всички заложени в проекта подцели.

Rate this post


Comments are closed.