Feb 19 2014

Kасовата отчетност на ддс – кога, кой и как я прилага

Автор:

влизането в сила на закона за изменението и допълнението на ЗДДС, обнародван в ДВ бр. 101 от 22.11.2013 г., е въведен нов специален режим за касова отчетност (КО) на ддс. Режимът влиза в сила от началото на тази година. Според концепцията, подготвена от Министерство на финансите, въвеждането на специален режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност е въведен за облекчаване на малките предприятия, срещащи трудности при плащане на ДДС към бюджета, преди да са получили плащания за осъществени от тях доставки на стоки или услуги.

Режимът за касова отчетност може да бъде приложен от всички лица, които са изпълнили определени условия и имат разрешение, издадено от НАП. При прилагане на касовата отчетност за ДДС за доставките, за които е възникнало ДС, данъкът става изискуем на датата на която е получено цялостно или частично плащане, съразмерно на плащането. От обхвата на специалния режим са извадени редица доставки на стоки и услуги.
Лица, които могат да ползват специалния режим:

– лицата, които са регистрирани въз основа на задължителна регистрация по чл. 96;

– лицата, които са регистрирани на база на задължение за регистрация при доставка на стоки които се монтират или инсталират по чл. 97;
– лицата, които са се регистрирали по желание по чл. 100, ал. 1.
Условия, които трябва да бъдат едновременно изпълнени от тези субекти, за да може да се приложи режима за касова отчетност:
– да имат облагаем оборот по смисъла на чл. 96 не по-голям от левовата равностойност на 500 000 евро за период не по-голям от последните 12 месеца преди текущия;
– да нямат влязъл в сила РА по реда на чл. 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и/или за отговорност по реда на чл. 177 от ЗДДС;
– да нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски по действащо актове. В случай, че такива задължения са налице, за да могат да приложат режима за касова отчетност лицата трябва да са предоставили обезпечение или да притежават издадено разрешение за отсрочване или разсрочване на тези задължения.
Доставките, които са извън обхвата на този режим, са:
1. внос на стоки;
2. ВОД на стоки;
3. вътреобщностни доставки на стоки;
4. доставки към нерегистрирани по ддс лица;
5. освободени доставки;
6. доставки осъщестени извън територията на страната;
7. доставки на услуги с място на изпълнение на територията на България, за които ДДС се дължи от получателя по доставката;
8. лизинг по чл. 6, ал. 2, т. 3;
9. доставки, по отношение на които се прилага част осма от ЗДДС – Специален ред на облагане, с изключение на тази глава;
10. доставки на стоки и услуги, за които дължимото по доставката не се заплаща по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, осъществен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на ЗПУПС, или чрез пощенски паричен превод, направен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по дефинициите на Закона за пощенските услуги;
11. доставки, които се облагат с нулева ставка на данъка по глава трета;
12. доставки между свързани лица;
13. облагаеми доставки, за които преди или на датата на възникване на данъчното събитие е направено цялостно плащане по доставката, в това число данъка по този закон.
Издаване на разрешение за приложимост на специалния режим “Касова отчетност за ДДС”
За даване на разрешение за приложимост на режима за касова отчетност на ддс се изготвя писмено искане до компетентната ТД на НАП. Искането е по образец – приложение № 27. Към него се прилага и справка по месеци за облагаемия оборот, определен съгласно чл. 96 от закона, за последните 12 месеца преди текущия месец. Искането за прилагане на режима се подава по реда на подаване на заявленията по чл. 101.
В седем дневен срок от подаване на искането органът по приходите осъшествява проверка. Националната агенция за приходите отказва издаване разрешение, ако бъде установено, че някое от задължителните условия, нужни за прилагане на режима за касова отчетност на ДДС, не е изпълнено. Националната агенция за приходите може да не издаде разрешение и ако установи, че е налице фактите по чл. 176.
В срок 7 дни от завършване на проверката се издава акт, с който се потвърждава или мотивирано се отказва издаване на разрешение за прилагане на специалния режим. Разрешението се издава по образец – приложение № 28 на датата на връчване на акта и се връчва едновременно с акта.

Ако е издадено разрешение, прилагането на касовата отчетност за ДДС стартира от първия ден на месеца, следващ месеца на получаване на разрешението.
За лицата, които прилагат специалния режимНАП създава и поддържа специален публичен регистър, който е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от ДОПК. Всяко лице, разполагащо разрешение, се вписва от Националната агенция по приходите в този регистър в деня на издаване на разрешението за прилагане на режима за касова отчетност на ДДС. Информацията от регистъра е общодостъпна и се публикува на уеб сайта на приходната администрация. Регистърът съдържа информация за:
– данните по чл. 169, ал. 1 от ЗДДС;
– датата на регистрацията за прилагане на режима за Касова отчетност на ДДС;
– датата, от която лицето прилага специалния режим;
– датата на спиране на регистрацията за прилагане на специалния режим.

Kасовата отчетност на ддс – кога, кой и как я прилага
5 (100%) 2 votes


Feb 19 2014

Специален ДДС режим по глава деветнадесета “а”

Автор:

В обхвата на глава деветнадесета а от ЗДДС, попадат доставките на стоки и услуги, които:

– са посочени в прил. №2 от закона за ддс, И
– чл. 7 – вътреобщностни доставки на стоки;

– чл. 13 – воп;

– чл. 15 – тристранна операция;

– чл. 16 – внос по смисъла на зддс;

– чл. 28 – доставки на стоки, изпращани или превозвани извън ЕС.

ДС и изискуемост на данъка
Данъчното събитие на доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2, възниква съгласно общите правила на ЗДДС.
Данъкът за тези доставки е изискуем от получателя – регистрирано по закона за ДДС лице, независимо дали доставчикът е ДЗЛ или ДЗНЛ по смисъла на ЗДДС. В случай, че получателят по доставката не е регистрирано по закона лице, се прилагат общите разпоредби на закона.
Данъкът за доставките на стоки и услуги, за които е приложим специалният режим, става изискуем по реда на чл. 25, ал. 6 и 7 от закона, а именно:
– на датата на която възниква ДС, или
– при получаване на плащането (за размера на плащането) – при извършване на цялостно или частично авансово плащане преди да е настъпило ДС по доставката.

Начисляване на ДДС от получателя
Когато доставчикът е ДЗЛ, начисляването на данъка се извършва от получателя с издаването на протокол по чл. 117, ал. 2. Протоколът се издава в срок до 15 дни от датата, на която ДДС-то е станал изискуем.
Когато доставчици са физически лица, които не са ДНЗЛ, начисляването на данъка се извършва от получателя с издаването на общ протокол за всички доставки, за които данъкът е станал изискуем през съответния данъчен период. Протоколът се издава на последния ден на съответния месец, за който се отнася и задължително съдържа:
1. номер и дата;
2. наименование и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на лицето, което го издава;
3. данъчен период;
4. описание на стоките и услугите;
5. обща сума на покупните цени на стоките и услугите по т. 4 за данъчния период;
6. начислен данък за периода;
7. в случаите, при които обект на доставката са стоки, посочени в приложение № 2, част втора – наименование и идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на доставчика на тези стоки.

Документиране на доставките
Когато при доставка, за която се прилага специалният ред, доставчикът е ДЗЛ по ЗДДС, доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2, се документират с издаване на фактура, в която като основание за неначисляване на данък се посочва “чл. 163а, ал. 2”.
Когато до 31.12.2013 г. включително е направено авансово плащане за доставка на стока по приложение № 2, част втора, данъчното събитие за която възниква след 01.01.2014 и данъкът за доставката е изискуем от получателя, регистрираното лице получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане. В тези случаи доставчикът на стоки по приложение № 2, част втора документира доставката чрез анулиране на издадената за авансовото плащане фактура и издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от закона.
Отчитане на доставките
Когато при доставка, за която се прилагат разпоредбите на глава деветнадесета а, доставчикът е ДЗЛ, регистрирано по закона, издадената фактура се посочва в к. 9, 10, 11 и 12 от дневника за продажбите по зддс. В този случай колоните, отнасящи се за размера на ДДС, се оставят празнисе отнася за стоки и/или услуги, описани в първа част на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, доставчикът включва с код „01“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“. Когато доставката касае стоки, описани в част втора от приложение 2 на зддс, доставчикът посочва код „02“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“. Фактурата се посочва от получателя в дневника за покупките по ЗДДС, като колоната, отнасяща се за размера на данъка, се попълва с нула. Когато доставката касае стоки и/или услуги, описани в част І на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, получателят посочва код „01“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“. Когато доставката се отнася за стоки, включени в част втора на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, получателят посочва код „02“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.

Издадените от получателя по доставката, за която е приложим специалният режим, протоколи се посочват в к. 9, 10, 14 и 15. Когато доставката се отнася за стоки и/или услуги, описани в част І на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, получателят посочва код „01“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“. Когато доставката се отнася за стоки, описани в част ІІ на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, получателят посочва код „02“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.

Издадените от получателя протоколи се посочват и в дневник покупки, като в зависимост от правото на приспадане на данъчен кредит за получената доставка се попълват к. 9 или 10 и 11. Когато получените по доставката стоки и/или услуги са описани в част І на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, получателят посочва код „01“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“. Когато получените по доставката стоки услуги са описани в част ІІ на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „02“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.

ЗДДС Инфо

Специален ДДС режим по глава деветнадесета “а”
5 (100%) 2 votes