Oct 14 2013

Отношения на адвоката с лица, които не са клиенти. Правни фирми и асоциации. Услуги в полза на обществото

Автор:

Адвокатът трябва да действа етично при комуникацията си с лица, които не са негови клиенти при представителството на клиента си. Това означава, че адвокатът трябва да общува откровено и честно. Ето защо, адвокатът не може умишлено да прави неверни изявления или да съдейства за извършването на престъпление или измама премълчавайки материален факт пред 3та страна. На адвокатът е забранено да контактува с клиента на насрещната страна и не може да заявява или да загатва, че не е заинтересован да разговаря с трети страни. Адвокатът трябва да направи необходимите усилия за да обясни неговата роля за да избегне неразбиране и не трябва да се сдобива незаконно с доказателства от трета страна. Адвокатът нарушава професионалната и отговорност, ако използва правни методи с цел отлагане, бавене на делото, както и влияние на клиента на противната страна.

Адвокатите в правните фирми имат специални етични задължения. Тъй като старши адвокатите, партньорите или притежателите на акции са отговорни за противоправното поведение на подчинените адвокати и сътрудниците, старшите лица трябва да вземат разумни мерки за да подсигурят съответствието на фирмата с правилата на професионално поведение.

Някои практики, които касаят вътрешните отношения на правната фирма са забранени. Например адвокат не може да разделя правните такси с неадвокати, с изключение на заплащането на заплати на служителите. Професионалното поведение и преценка на адвоката не може да бъде управлявано от лице, което го е наело за извършване на действия в полза на трето лице.

Като професионалист, от адвоката се очаква да дава своя дял в обществото чрез извършването на правни услуги на тези лица, които не могат да си позволят заплащането на обичаните хонорари.  Правилата на професионалната отговорност не изискват от адвокатите да предоставят Pro Bono правни услуги, но много щати имат пожелателно изискване за определен брой pro bono часове за година. Който не е изпълнил тези часове, не е обект на дисциплинарно наказание. В някои съдилища обаче, съдът може да изиска адвоката да приеме безплатно назначение по конкретен случай.

Съдът също може да задължи адвоката да представлява определен клиент, като таксите му след това бъдат заплатени от държавата. В този случай адвокатът може да откаже делото само по уважителни морални причини. Такива са налице, когато представителството ще наруши правила на професионалната етика или на закона или ще го доведе до големи финансови проблеми.

Адвокатът може да се присъедини към правна организация освен правната фирма. Когато тези организации отговарят за администрирането на правни услуги или на правната реформа, той не може да действа по начин, който да нарушава правата на клиентите си.

Rate this post


Apr 17 2012

За нуждата от адвокат

България  от няколко години е член на Европейския съюз, но съвременното ни демократично общество, така и не мина на ново културно ниво както в областта на юриспруденцията така и в много други области като икономика, политика и гражданско общество. Макар, че темата за гражданските права е широко застъпена и коментирана в медиите малцина от гражданите на страната ни са добре запознати със своите права и даваните им от закона възможности за тяхната защита. Именно по тази причина всеки ден много хора нуждаещи се от квалифицирана правна помощ по редица въпроси търсят помощта на адвокат. Във всички спорни и неясни от законова гледна точка ситуации помощта на високо подготвен и качествен юрист – адвокат е необходима и незаменима. За това и това трябва да бъде първият вариант, към който клиентът изправен пред проблем трябва да се обърне.

Един съвременен професионален адвокат, може да окаже правна помощ по максимално широк спектър от въпроси от всякакво естество. Адвокатът може да поеме пълното юридическо обслужване и контрол над дейността на дадено юридическо лице. Той може да помогне при решаването на широк спектър от правни въпроси, които търговската практика на едно предприятие може да постави, както и осигурява процесуалното представителство на фирмата пред съда и всякакви други органи и организации. Квалифицираният адвокат е отлично запознат с динамиката на съвременните закони и има задълбочени познания по правните дела.  Задължително условие е избраният юрист да има и богат опит по всички юридически въпроси, пред които могат да бъдат изправени населението или търговските организации.

Един адвокат може да бъде незаменим помощник в спорни ситуации, когато ответната страна не желае възникналия спор да бъде разрешен по извънсъдебен начин. Много често в практиката се срещат случаи, при които клиентът нямайки добър адвокат много трудно може да реши своите имотни проблеми или пък правните въпроси свързани с договори и други документи, въплащаващи в себе си значителен материален интерес.

За нуждата от адвокат
5 (100%) 1 vote