Dec 15 2013

Годишно счетоводно приключване

Автор:

Счетоводството е наука имаща за цел вярно и честно представяна на всички стопански процеси, явления и операции в предприятието и даване на ясна картина за имущественото състояние и финансовия резултат на фирмата.

Счетоводната отчетност е непрекъснат процес, тъй като изисква текущо отразяване на стопанската активност на фирмата. Крайният и най-отговорен и важен етап на цялостната счетоводна дейност е годишното счетоводно приключване. То се изразява в преработване и обобщаване на текущата счетоводна информация в обобщен и синтезиран вид.

Така се получава цялостна картина на имущественото и финансово състояние на дружеството за отчетния период, като счетоводната отчетност се синтезира във вид, даващ нужната информация на заинтересованите лица – държава, мениджмънт на дружеството, инвеститори, акционери, кредитори, персонал и т.н.

Годишното счетоводно приключване се изразява в съставяне на годишен финансов отчет, както и годишна данъчна декларация за дължимият корпоративен данък.

Счетоводителят, който прави годишното приключване, трябва да има необходимият в Закона за счетоводството образователен ценз и трудов стаж, за да има право да съставя и подписва годишния финансов отчет. Трудовият стаж е различен в зависимост, образователната степен на лицето и от професионалният му опит. Най-малко трудов стаж се изисква, когато съставителят е с висше икономическо образование, счетоводна специалност и има професионален опит като счетоводител, вътрешен или външен одитор, стаж в областта на данъчните и финансови инспекции, или е преподавател по счетоводство. В този случай необходимият стаж е само две години.

Срокът за изготвянето на годишния финансов отчет  и подаването на данъчната декларация в Националната агенция по приходите (НАП) е до 31 март. Затова най-натовареният период на всеки счетоводител, счетоводен отдел или счетоводна кантора е от началото на януари до края на март, когато наред с текущата си счетоводна работа, трябва да изготвят и подават годишни и статистически отчети, както и данъчни декларации. Изключение правят Едноличните търговци (ЕТ), чиито отчети и данъчни декларации се изготвят и подават в срок до 30 април.

Годишното счетоводно приключване е отговорен акт и към него трябва да се подходи изключително прецизно. Факт е обаче, че в страната ни контролът върху изготвянето на годишните отчети е почти нулев, което предполага масовото им манипулиране и изопачаване.

Rate this post


Sep 17 2012

Изгодно ли е да наемем счетоводна кантора?

Автор:

Безразсъдното прахосване на ресурси вече е лукс, който не могат да си позволят и най-богатите компании. Оптимизирането на разходите се превърна като задължително условие за оцеляване на всеки един бизнес.

Като част от политиката за намаляване на разходите на много фирми, предимно от малкия и среден бизнес, е ползването на услугите на външни счетоводни специалисти. Това са т. нар. специализирани счетоводни предприятия, познати още като счетоводни кантори или счетоводни къщи.

Много лесно всеки един предприемач може да изчисли, колко е месечната издръжка на един нает на трудов договор счетоводител. Безспорно за новостартиращи фирми и дружества с малък обем документооборот и персонал, сключването на договор със счетоводна кантора е единствения рационален вариант за водене на счетоводна отчетност. Месечната цена за счетоводно обслужване е в пъти по-малка от разходите за заплати, осигуровки и поддържане на работно място на счетоводител на трудов договор. Освен това се спестява от закупуване и поддръжка на счетоводен софтуер.

От друга страна рискът да се предоставят финансите на фирмата в ръцете на неквалифициран или некоректен субект е много по-малък. Това е така, защото счетоводните кантори, за да оцелеят в този силно конкурентен бранш, са длъжни да имат опитен и квалифициран екип, който да може бързо да намира отговор на многобройните казуси, съпътстващи счетоводната отчетност, както и поддържат едно конкурентно високо качество на предлаганите счетоводни услуги. Наред с това отношенията със счетоводната къща са регламентирани с договор, с който счетоводната компания поема отговорност за счетоводното обслужване, с което споделя част от риска от глоби и санкции.

Изводите са, че за малки компании безспорно е много по изгодно да ползват услугите на счетоводна кантора. Така те ще получат по-качествени счетоводни услуги, на по-ниска цена и с по-малък риск, като ще им остане повече време да се насочат вниманието си към основната си дейност.

Повече за предимствата на външното счетоводно обслужване (т. нар. аутсорсинг на счетоводни услуги) може да научите от тук.

Rate this post